ทีดีอาร์ไอเผย 4 อุปสรรคขออนุญาตก่อสร้างใน กทม

ทีดีอาร์ไอเผย 4 อุปสรรคขออนุญาตก่อสร้างใน กทม. ไม่เร็ว-ไม่ชัด-ไม่เชื่อม-ไม่ทันสมัย

ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังต้องการการพัฒนาเพื่อยกระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นไปอีกระดับเช่นในปัจจุบัน การลงทุนก่อสร้างของภาคเอกชนไทย

ข่าว ถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักที่สำคัญโดยตั้งแต่ปี 2560-2564 ภาคเอกชนมีการลงทุนก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยสูงถึง 550,000 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 3.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ที่เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างมาก มีการลงทุนของภาคเอกชนด้วยมูลค่าหลักแสนล้านบาทต่อปี และส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างที่พักอาศัย จากสถิติพบว่า กทม.พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่น้อยกว่า 16,000 รายต่อปี แต่การขออนุญาตก่อสร้างใน กทม. กลับมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก และต้องการการทบทวนเพื่อลดขั้นตอนต่างๆให้สะดวกมากขึ้น และจากข้อมูลธนาคารโลกข้างต้น “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” ศึกษาวิจัยกฎระเบียบ : การอนุญาตก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร และจัดเวทีสัมมนาสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “การกิโยตินกฎระเบียบ : การอนุญาตก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร”

ทีดีอาร์ไอเผย 4 อุปสรรคขออนุญาตก่อสร้างใน กทม

หลังพบ 4 ปัญหาใหญ่ที่ทำให้การขออนุญาตก่อสร้างในกทม.ล่าช้า รวมทั้งได้เสนอแนะ 4 ทางออกในการแก้ปัญหา โดยเสนอแนวทางดำเนินงานให้กับ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ซึ่งงานนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เห็นด้วยกับผลการศึกษา และรับที่จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ เพราะเล็งเห็นถึงเป็นประโยชน์และประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ผลการศึกษาของทีดีอาร์ไอ พบว่า มีปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบบางประการ ที่ทำให้เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตเกินสมควร ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ ขั้นตอนและเอกสารการขออนุญาต ที่ประชาชนเข้าถึงและทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ค่อนข้างยาก ข่าวเศรษฐกิจ อีกทั้งปัญหาความล่าช้าในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง เหตุจากเจ้าหน้าที่รัฐ มีจำนวนจำกัด นอกจากนี้ ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง ยังไม่ได้จำแนกตามความเสี่ยงอาคาร รวมไปถึง กทม.ยังไม่มีหน่วยให้บริการแบบครบวงจร “กทม.ควรเร่งปรับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ถึง 1,252 ล้านบาทต่อปี” “ทีมเศรษฐกิจ” เห็นว่า ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งภาครัฐและประชาชน หากสามารถลดงาน ลดเวลา ลดขั้นตอน และลดต้นทุนให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน ขณะที่ยังรักษามาตรฐานการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยของอาคารได้ เพราะ กทม.เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยมากมาย

กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ มีความผิด Previous post กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ มีความผิด คนแจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 50%
เตือน! ตระหนักภัยไซเบอร์ ก.ล.ต.แนะติดตามมาตรการ Next post เตือน! ตระหนักภัยไซเบอร์ ก.ล.ต.แนะติดตามมาตรการผู้ให้บริการ